alpkup

Alptekin Küpçü

Best way to view ANIMATED Powerpoint slides on iPad

You prepare presentations on powerpoint, using simple animations in the slides.

You want to view and project your presentation using your iPad, since it is easier to carry around.

SlideShark is the perfect solution. Try it. It’s FREE.

It converts your slides to its own format, preserving animations, formulas, equations, symbols, everything. There is even an iPhone app that can be used as a bluetooth remote controller.

Use this link for registration to get 25MB extra space:

http://www.slideshark.com/r?r=955324

Advertisements

January 30, 2013 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Turn of Facebook Platform (Fix the Error)

If you try to turn off the facebook application platform used for apps, games, and websites, click the following link, and see if facebook automatically created a developer account for you:

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2345053339
Then, for each application you see there, first click the “Edit App” button, and then on the lower left click the “Delete App” button. Once you deleted all the listed applications, go to your privacy settings, go to the settings for “Apps, Games, and Websites”, and then turn off the Facebook Platform.

Hopefully, now it will work.

November 22, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Sexual Assault

Read this article, detailing one particular incident:

http://amherststudent.amherst.edu/?q=article%2F2012%2F10%2F17%2Faccount-sexual-assault-amherst-college

As one can observe from the comments left, this incident is not singular, and represents a large group. Action must be taken against violators!

October 19, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Eğitimde 4+4+4 formülünü getiren 222 sayılı kanun teklifi

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi’nin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Görüşü:

 

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM), 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni (Teklif) mesleki eğitim açısından değerlendirmiştir.

KOÇ-SPM, eldeki bilimsel veriler ışığında incelendiğinde, Teklifte önerilen mesleki eğitime yönlendirme yaşının erkene alınmasının öğrencilerin temel becerilerdeki başarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından arzu edilen sonuçları vermeyeceği görüşündedir. Bu tespitler, aşağıda gerekçeleriyle açıklanmaktadır.

Teklif, 4+4+4 kademeli eğitim sistemi aracılığıyla mesleki eğitimde yönlendirme yaşını 10 yaşına çekmektedir. Bu adımın gerekçeleri arasında, erken yönlendirmenin mesleki eğitimde yaşanan kalite sorunlarının çözümüne yapacağı katkı yer almaktadır. Teklif, mesleki eğitimin faydalarını arttırmak için öğrencilerin ilgi ve beceri alanlarının küçük yaşlardan itibaren tespit edilmesi ve gerekli yöneltme ve yönlendirmelerin yapılmasının şart olduğunu belirtmektedir. Mevcut sistemde 14 yaşında yapılan yöneltme ve yönlendirme ile bilinçli ve doğru tercihlerin yapılamadığı, mesleki eğitimde istenilen kaliteye ulaşılamadığı belirtilmektedir.

Türkiye’de meslek eğitiminin kalitesi ve bu eğitim sonrasında hem çalışma yaşamına hem yüksek eğitime geçiş alanlarında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu sorunlar şunlardır:
En son açıklanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2009 sonuçlarına göre okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı alanlarında en düşük başarı gösteren okul türleri meslek liseleri ve genel eğitim ile mesleki eğitimin bir arada verildiği çok programlı liselerdir.[1]
Ortaöğretimde okul terk oranının en yüksek olduğu okullar mesleki ve teknik liselerdir. Ortaöğretim genelinde %11,3 olan okul terk oranı, mesleki ve teknik liselerde %18,2’dir.[2]
Meslek lisesi mezunların işgücüne katılma oranı %65,5, işsizlik oranı % 11’dir. İstihdam durumlarını gösteren bu istatistikler genel lise mezunlarına göre daha iyi, yükseköğrenim mezunlarına göre daha kötüdür.[3] Meslek lisesi mezunlarının mesleki beceri düzeyi ile işgücü piyasasında talep edilen beceriler arasında uyum yoktur.
2010 yılında ÖSYS sınavlarına giren bütün öğrenciler içerisinde 4 yıllık lisans programına yerleşenlerin oranı %24’tür. Ticaret, turizm, sağlık, teknik liseler ve endüstri ve kız meslek liselerinde ise bu oran sadece %3,8’dir.[4]

Ancak, bu sorunların çözümünün yönlendirme/seçme yaşını öne almakla kolaylaşacağını gösteren herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Aksine, var olan uluslararası bilimsel bulgular yönlendirme/seçme yaşını öne almanın bu sorunların çözümünü zorlaştıracağına, daha da önemlisi bu sorunları derinleştirici etkisi olacağına işaret etmektedir:
Okul çeşitliğinin çoğalması eğitimde eşitsizliklerin artmasına yol açmaktadır. OECD çalışmaları erken yönlendirme/seçme yapılan sistemlerin okul çeşitliliğini çoğalttığını ve eğitimde eşitsizlikleri arttırdığını göstermektedir:

– OECD’nin 2005 yılında yayınladığı, eğitimde eşitliği ve eğitimin kalitesini etkileyen okul özelliklerini PISA sonuçlarına dayanarak değerlendiren raporda erken yönlendirme/seçme yaşı olan ülkelerde ailenin sosyo-ekonomik statüsü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin daha güçlü olduğu ortaya konmuştur.[5] OECD’nin eğitimde eşitlik ve kalite üzerine 2012 yılında yayınladığı raporunda ise, okul seçiminde ailenin etkisinin artmasının eğitimde eşitsizlikleri arttıracağı belirtilmektedir. Erken yönlendirmeden kaçınılması ve seçimin ortaöğretime ötelenmesi önerilmektedir.[6]

– OECD’nin 2005 yılndaki raporunda sunulan diğer bir tespit ise, eğitimin kalitesi ile (yönlendirme yaşının öne alınmasına bağlı olarak artacak olan) kurumsal çeşitlilik arasındaki ilişkinin beklenilenin aksine negatif olduğudur.[7]

Erken yönlendirme /seçme eğitim kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir:

– 1999 yılında mesleki eğitime yönlendirme yaşını bir yıl ileriye alan Polonya, PISA okuma puanlarını 20 puandan fazla yükseltmiştir.[8]

– 1997’de mesleki eğitimi üç sene erteleyen Türkiye TIMSS 1999 ve 2007 matematik ve fen sonuçlarını sırasıyla 21 ve 17 puan yükseltmiştir.[9]

Okul çeşitliliğinin çoğalması eğitimin (ekonomik) getirisini maliyetinin altına çekmektedir.[10]

Mesleki eğitime yönlendirme yaşının erkene alınması, mesleki eğitim alanında varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da arttırma tehlikesini barındırmaktadır:
Halihazırda, mesleki eğitime devam eden kızların %36’sı Kız Teknik ve Meslek Liselerinde okumaktadır.[11] Kız Teknik ve Meslek Liseleri öğrencilerinin %65’i sadece dört eğitim alanı içinde dağılmışlardır. Bu alanlar çocuk gelişimi, giyim üretimi, yiyecek içecek hizmetleri ve güzellik ve saç bakımıdır.[12] Söz konusu branşların, kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine uygun olduğu görülmektedir.

KOÇ-SPM’nin Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri ve mezunları üzerine yaptığı niteliksel araştırma, ailelerin ve öğretmenlerin öğrencileri söz konusu branşlara yönlendirdiğini, öğrencilerin bu seçimi kendilerinin yapmadığını göstermektedir.[13]

2009-2010 yılı okul terk istatistikleri okul türüne göre değerlendirildiğinde, mesleki eğitime devam eden kız çocuklar için en yüksek okul terk oranının (%8,4) Kız Teknik ve Meslek Liselerinde olduğu görülmektedir.[14]

Bu gözlemler ve veriler ışığında bakıldığında, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, mevcut toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmekte ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körüklemektedir. Meslek eğitimine yönlendirmenin erken yaşa alınması, kızlar için bu eşitsizliğin daha erken başlaması ve derinleşmesi anlamına gelecektir.

Sonuç olarak, mesleki eğitim sistemine erken yönlendirme eğitimdeki eşitsizlikleri arttırıcı ve eğitimin kalitesini bozucu etki yapacaktır. Özellikle kadınların toplumsal hayatta aldıkları yeri ve rolü daha da olumsuz bir noktaya getirecektir. Türkiye’de mesleki eğitim sistemine daha genç bir nüfüs yükü bindirmek bir dizi yapısal sorunlar içeren meslek eğitiminde yapılması şart olan reformları da sekteye uğratacaktır.

[1] OECD ve MEB (2010), PISA 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu.

[2] ERG (2010), Eğitim İzleme Raporu.

[3] TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8 (Erişim: 2 Mart 2012).

[4] TÜİK, Eğitim İstatistikleri, ÖSYS Okul Türü ve Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yükseköğrenim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=14&ust_id=5 (Erişim: 2 Mart 2012).

[5] OECD (2005), School Factors Related to Quality and Equity, OECD Publishing. http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf

[6] OECD (2012), Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing. http://www.oecd.org/dataoecd/34/11/49478474.pdf

[7] OECD (2005), a.g.e.

[8] World Bank (2010), Successful Education Reform: Lessons from Poland, Europe and Central Asia Knowledge Brief, Volume 34.

[9] Eğitim Reform Girişimi (2012), Bilgi Notu: Meslek Eğitimine Başlama Yaşında Uluslararası Eğilim. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/4%2B4_BilgiNotu_Meslek_Egitimi.pdf

[10] Ariga K., G. Brunello, R. Iwahashi ve L. Rocco (2006), “On the Efficiency Costs of De-Tracking Secondary Schools”, IZA Discussion Paper No. 2534.

[11] MEB (2011), Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011.

[12] MEB, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 2010-2011 istatistikleri. http://ktogm.meb.gov.tr/istatistikler.asp (Erişim: 2 Mayıs 2011).

[13] Gökşen F., D. Yükseker, A. Alnıaçık & Ü. Zenginobuz (2012), Kız Teknik ve Meslek Liseleri Kapsamlı Değerlendirme Notu, Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi.

[14] Gökşen vd. (2012), a.g.e.

March 5, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Google +1 vs. Facebook

Of course, there are countlessly-many such comparisons on the web. What I’ll say will be very brief:

Google +1 requires that your profile is public whereas what you share on Facebook can only be seen by whom you authorized to see !!!!

That’s why I never used Google Buzz, and that’s why I will never use Google +1

August 20, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dangerous Things Children SHOULD DO

July 18, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

My New Book: Efficient Cryptography for the Next Generation Secure Cloud

The book is very recently published and now available for purchase at

https://www.morebooks.de/store/gb/book/efficient-cryptography-for-the-next-generation-secure-cloud/isbn/978-3-8433-6576-5

Even if you do not end up buying, please have a look, and spread the word.

Title: Efficient Cryptography for the Next Generation Secure Cloud
Author: Alptekin Küpçü
ISBN: 978-3-8433-6576-5

November 20, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

METRO Turizm Otobüserine Binmeyin: KAZA

Metro Turizm (Metro Tur) otobüs şirketinin pek çok kazaya adının karıştığını hepimiz biliyoruz. Bu trafik kazalarından bir tanesini de ben kendim yaşadım. Otobüste hiçbir zarar yoktu ancak tabii çarptığı araçtakiler için hemen ambulans çağrıldı.
30 dakika sırf kaza yüzünden geciktik, sonrasında da 1 saat servise binmek için bekletildik: Neden? Çünkü bizim otobüsümüzün kaza yaptığı ve gecikeceği bilindiği halde servisleri birkaç dakika olsun bekletmemişler! En fazla 2-3 dakika ile kaçmış servisler.
Ayrıca seyir halindeyken muavinlerin tavrı da çok kötü. Su istediğinizde doğal olarak bunu gören birkaç kişi daha su istiyor. Benim yanımdayken muavinin “birine su getir hemen hepsi istiyor, al başına belayı” diye söylendiğini duydum!!
Özetle, tek kişilik oturma ayrıcalığına ve koltukların konforuna kanmayın. Metro Turizm otobüslerini KULLANMAYIN.

October 10, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Alice and Bob (Aliye ve Bora)

Alice -> Aliye
Bob -> Bora
Carol -> Ceren
David -> Davut
Eve -> Havva: the source of all evil in cryptology (and…:)

August 23, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Who needs Last.fm ?

Recently Last.fm announced that they are charging subscription fees for all users outside US, UK, and Germany.
http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcement

Don’t want to pay for something you have much better alternatives for? Yeah, right. Try these two:

Jango: A very nice service, with very good selection of music and similar (up-to-3) artist-based radio channels as Last.fm.
http://www.jango.com

AccuRadio: This is not an artist-based radio station, but the available channels are very well-picked, and you can even mix-and-match channels with their radio-builder now. Definitely worth a shot. Also try their iPhone/iPad app…
http://www.accuradio.com

Worth mentioning: thesixtyone

August 18, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

YEMEYİN (DO NOT EAT): Yaka Balık

İstanbul Galata Köprüsü altındaki Yaka Balık Lokantası’nda sakın yemek yemeyin. Hem fiyatları çok pahalı, hem de gerek balıkları gerekse servisleri çok kötü. Çok kazık bir fiyata azıcık bir balık getirdiler. Balıklar doğru düzgün pişirilmemişti bile. Hemen kazıklamaya çalışıyorlar. DİKKAT!

Do not eat at the Yaka Balık Restaurant under the Galata Bridge in İstanbul. The place is very expensive, and both the fish and the service is really bad. The first and the last time I was there, they sold a very small amount of fish for a very high price, and the fish wasn’t even properly cooked. The moment they understand that you are not a native, they try to cheat you. BE CAREFUL!

August 17, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

DO NOT use Expedia

Do not use Expedia for booking your travel. I used them, and their customer service is really bad. They make you wait on the line for hours, really, and even then they do not solve your problem. They are mostly simply incapable, but also they do not care once they charged you for the ticket.

So, DO NOT use expedia.com

April 29, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

GeekXperts

GeekXperts:
http://geekxperts.blogspot.com/

Check out our new blog on everything geek. No geek should miss out on it. Subscribe not to miss any posts. We will post multiple hints weekly, and the archive is easily searchable.
The idea is to put hints about the most needed software applications for windows/linux/mac, new gadgets, iphone apps, and more. Tell me what you’d like to see there please.

November 6, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli’den seçme şiirler. Az sayıdalar ama güzeller…

http://hacibektasvelidensecmeler.wordpress.com/

September 13, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Big mistake of AT&T

A while ago, I stopped receiving SMS text messages. Later, I realized I could not even send one. When I called AT&T and they sent me a text message through their system, I received it. But their system apparently overrides all calling plan settings, and they are not aware of this. After that, I found out that, without me requesting for that, they disabled any SMS plan on my phone line. How stupid…

August 10, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Physics lectures by Richard Feynman

Unbelievably valuable physics lectures given by Richard Feynman himself at Cornell University in 1964. It is a must see for everyone regardless of the knowledge of physics.

http://research.microsoft.com/apps/tools/tuva/index.html

July 17, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Linux Mint

Based on Ubuntu/Debian, Linux Mint is designed for ease-of-use. Give it a try (possibly on Sun VirtualBox).

May 5, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Sun VirtualBox

Free VMWare alternative from Sun: VirtualBox

Try the latest Open Solaris on it or obtain already installed images here.

May 2, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Karacaoğlan

Karac’oğlan şiirleri de koymaya başladım. Again, poems are in Turkish only.

http://karacaoglandansecmeler.wordpress.com

March 23, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

ask.com

I was looking for an alternative to google for a long time, and I finally found it
www.ask.com

First of all, the search results are good enough and very similar to google. Also, try to search for the following to have fun:
“washington dc weather”
“seattle wa events”
“what is the height of mount everest”
“europe news”
or perform a video search for “obama” and see their built-in player

Lastly, go and explore city.ask.com
Tip: perform a regular web search for “providence ri movies” on ask.com and let it show you the cinemas and time table on the map.

November 25, 2008 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Mevlana

Mevlana Celaleddin (Jalaluddin) Rumi’den seçmeler:

http://mevlanadansecmeler.wordpress.com/

November 2, 2008 Posted by | Uncategorized | 2 Comments

MicroID broken

Chris Erway, one of my friends and colleagues, one day approached me and said there’s this MicroID thing which reveals users’ email addresses on some web sites (which at one point included Digg and Last.fm). He has written a nice article about how MicroID is harmful to users’ privacy here:

http://www.cs.brown.edu/~cce/microid/

Have a look at it. It’s sad to see that such things can even become an IETF draft. Luckily, due to his pressure, most of those sites stopped integrating MicroID. Thanks!

August 29, 2008 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Fıkralar

Sevdiğim bazı fıkraları bir araya toplamaya başladım. Canınız sıkıldıkça girip

http://fikra.tumblr.com/

adresinden bakabilirsiniz. Kafama estikçe yenilerini ekleyeceğim.

August 3, 2008 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam’dan seçtiğim şiirleri

http://omerhayyamdansecmeler.wordpress.com/

adresinde bulabilirsiniz. Böyle büyük insanları gerçekten takdir ediyorum.

August 3, 2008 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

hulu

I just discovered this new web site that let’s you watch some TV shows and movies for free. It is legal since it puts 30 second ads during the shows and movies. This is perfectly reasonable. Check it out:

www.hulu.com

June 18, 2008 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

%d bloggers like this: